Karta över södra delen av Brattforsheden där Krigsflygfält 16 skulle komma att anläggas. Ekonomisk karta från 1895.

historiskt dokument

BRATTFORSHEDEN

”En aprildag 1939 kom tre trenchcoatklädda herrar in på mitt kontor. Statspolisen naturligtvis, tänkte jag och vädrade husundersökning eller letande efter en kula i en rutten älgkropp, vilket varit orsaken till senaste samman-träffandet med sådana trevliga herrar. Den här trion, som bestod av en jurist, en ingenjör och en jägmästare hade ett helt annat ärende. Ur sina digra portföljer plockade de fram kartor över Brattfors-
heden med omnejd och klämde till slut fram med anledningen till besöket. Konfidentiellt meddelade de att saken gällde ingenting mindre än byggandet av ett flygfält på heden och att min närvaro där ansågs nödvändig.”

Så beskrev forstmästare Erik Geijer inledningen på anläggandet av krigsflygfältet på Brattforsheden i sina memoarer ”Paradis för flera”.

UNDERDÅNIG HEMSTÄLLAN

I ”underdånigt” brev till Kungl. Maj:t den 9 juni 1939 skriver flygvapenchefen T. Friis att ”Flygförvaltningen, som i enlighet med underhand från försvarsdepartementet erhållna direktiv vidtagit förberedelser för förvärv av mark till ifrågavarande krigsflygfält och för flygfältsarbetena, får i underdånighet härigenom underställa Eders Kungl. Maj:ts prövning frågan om anordnande av krigsflygfält i Värmland, Dalarna och Norrland.”

VÅR YNNEST OCH NÅDIGA BENÄGENHET

Undertecknad av kung Gustaf V, Stockholms slott den 30 juni 1939, kommer svaret på flygvapenchefens hemställan.

Kungligt brev. Foto: Krigsarkivet

”Sedan riksdagen i skrivelse den 9 juni 1939 anmält att riksdagen till extra materielanskaffning m.m. för försvarsväsendet för budgetåret 1939/40 å riksstatens fjärde huvudkapitel anvisat ett reservationsanslag av 70.750.000 kronor, ställde Kungl. Maj:t genom brev den 15 juni 1939 av förevarande anslag ett belopp av högst 5.400.000 kronor till flygförvalt-ningens förfogande att av ämbetsverket disponeras för anordnande av krigsflygfält i enlighet med bestämmelser, som Kungl. Maj:t efter förslag av flygförvaltningen ville framdeles meddela. ... flygförvaltningen måtte få träffa avtal om förvärv för kronans räkning av följande fastigheter: i Nyeds socken och härad ...”

"Vissa i jordbruket använda fält voro rekognoscerade för att tas i bruk vid mobilisering. Att hålla dessa rekrapporter aktuella var ett fruktansvärt arbete och fullständigt hopplöst. Ty en klöveråker, som var bra i dag, kunde i morgon vara upplöjd."

Överste H. Beckhammars beskrivning om förhållandena före krigsflygfältens tillkomst.