”De prydliga tavlorna äro smakfullt inramade och försedda med glas”

historiskt dokument

Vid och omkring krigsflygfält 16 bestod det militära manskapet till stor del av landstormsförband, äldre årsklasser eller till ”mogen ålder komna män” som förmodligen kunde konsten att använda ett och annat kraftuttryck.

80. SKOLKOMPANIET
I MOLKOM

I en Minnesskrift ”Värmlands Landstormsförbund 1915-1940” skrev C.G. Hulthe ”Brunii pluton, vilken jag tillhörde, blev utrustad med cyklar, och en något kavalleristisk exercis vidtog. Det måste ha varit en syn för gudar, när chefen kommenderade: Rörliga handcyklar marsch!

Om denna underbara rytteritjänst säger skalden:
Gubbarna svära och gubbarna knota,
Grina och hota, gnälla och gny
Känna att ingen är värd ens ett jota,
Anden är surnad och köttet som bly.
Uppsittning, marsch!” var i början en mara,
Framhjulen fara i tröstlöst Sahara.

På tvären, och spadarna dänga och slänga,
Gubbarna flänga,
Käkarna hänga,
Ingen får maska och ingen får svara.
Pråmdragarsången på läpparna ligger,
Eder och toner om vilan de tigger.
Hjulspår, ridsår, svettiga pannor,
Visioner om kannor av gnistrande vin,
Struparna torra, gubbarna morra,
Knorra men tyst, ty det gavs disciplin.”

RIKSKAMPANJEN MOT SVÄRJANDET

1941 inkom till militära förband runt om i landet en anhållan om att få överlämna inramade anslagstavlor från Rikskampanjen mot svärjandet och mot råhet i tal och uppträdande. Tavlor avsedda att placeras ut i militärförläggningar.
”Ett beklagligt faktum är att det sväres samt att detta ständiga svärjande icke effektivt motarbetas. Det är på tiden att det göres, ty detta råa tal är ovärdigt ett folk, som gör anspråk på att vara hyfsat. I tidningarna stod häromdagen att läsa på tal om svärjandet: ”stora skaror manlig ungdom är nu samlad på förläggningsplatserna och därför mer än vanligt lätt åtkomliga för propaganda. Det är ju framför allt den manliga ungdomen, som det här är fråga om. Det sväres något alldeles förfärligt i detta land.”

Rikskampanjens symbol
”Militärbefälet borde gå i spetsen för denna aktningsvärda kulturpropaganda. Det är också en form av disciplin. En disciplin god som någon”

Stockholm, Uppsala och Skellefteå i maj 1941. För Rikskampanjen mot svärjandet och mot råhet i tal och uppträdande.
Överlärare Gustaf Waara-Grape.

ARKIV

historiska dokument

Brattforsheden
Svär icke!