Planeringstraktorn på plats och förhoppningsvis med ”säkerhetskontrollerad” förare. © Nyeds hembygdsförening.

historiskt dokument

När anläggandet av krigsflygfälten runt om i landet startade var det något som skulle ske i största hemlighet. Flygvörvaltningens föreskrifter i sekretesshänseende meddelades berörda entreprenörer i en skrivelse.
Vid arbetsplats nr 16 där Aktiebolaget Vägförbättringar utförde arbetena inträffade ett fall som Säkerhetschefen översände till chefen för flygvapnet för ett yttrande. Entreprenören avgav följande rapport till Flygstaben över det inträffade.

historiska dokument

” Rapport angående montör Guthman.
G. har av vår leverantör Hammar & Co. ställts till förfogande för montage av en planeringstraktor. Vi ha icke vare sig till Hammar & Co. eller till Gutman meddelat, att maskinen skall användas vid arbetsplats 16 utan ha beordrat honom till Lindfors station 5 km därifrån samt för maskinens montage och igångsättning anlagt en ’försöksväg’ där i närheten.
G. har i huvudsak arbetat vid Lindfors station, då maskinen behövt omjusteras. Två gånger har han varit med vid körning på åker vid ”försöksvägen”.
 

Han har hela tiden varit under vår arbetsledares ögon, Vägmästare Adolfsson. Han har en gång i vägmästare Adolfssons sällskap besökt Filipstad och då har färdvägen tagits så, att arbetsplats 16 icke berörts.
G. talar icke svenska och hans omgivning icke tyska, varför han varit väl isolerad. Han bodde hos Fru M, Lindfors och kom dit den 19 okt. kl. 3 em. och avreste den 25 okt. på morgonen. Såvitt bekant, har han nu lämnat Sverige.

Högaktningsfullt
AKTIEBOLAGET VÄGFÖRBÄTTRINGAR”

”Det anmälda fallet
kommer att genom min försorg meddelas samtliga entreprenörer som ett varnande exempel, varjämte ytterligare åtgärder komma att vidtagas för att hos entreprenörerna  skapa förståelse för sekretessens upprätthållande.”


Chefen för flygvapnet T. Friis yttrande till Statsrådet och Chefen för försvarsdepartementet den 7 november 1939.

ARKIV

historiska dokument