Krigsflygfält 16, år 1943, väl camouflerat för att smälta in i det kringliggande odlingslandskap.  © Stiftelsen Krigsflygfält 16
Krigsflygfält 16, år 1943, väl camouflerat för att smälta in i det kringliggande odlingslandskap. © Stiftelsen Krigsflygfält 16

KRIGSFLYGFÄLT

FLYGVAPNETS BASERING

När orosmolnen hopade sig och spänningen steg i Europa under slutet av 1930-talet, började det svenska flygvapnet se över sina baseringsmöjligheter. I händelse av krig riskerade man att slås ut på marken vid sina fredsbaser.

Under år 1938-1939 utförde flygstaben med biträde av Sveriges geologiska undersökning en omfattande undersökning över hela landet, från norr till söder, för att klargöra hur en tillfredställande krigsbasering skulle kunna åstadkommas på för staten billigaste eller lämpligaste sätt. Sammanlagt rekognoserades 180 flygplatsområden, av dessa kostnadsberäknades 95 och slutligen utpekades 40 med hänsyn till läge, beskaffenhet och kostnader.

I april 1939 föreslog chefen för flygvapnet anläggande av krigsflygfält på 23 olika platser och i juni beviljade
riksdagen medel till anläggande av 20 stycken, däribland fält 16 Brattforsheden. Ytterligare ett tjugotal krigsflygfält kom så småningom att byggas under beredskapsåren.

KRIGSFLYGFÄLT 16

Anläggandet av krigsflygfältet på Brattforsheden startade i september 1939 och stod klart att tas i bruk juli 1940. Stort arbete lades ned på att maskera flygfältet som besåddes med olika grödor på olika partier för att från luften ge intryck av uppodlad åkermark.

Runt fältet uppfördes efter hand befästningsanläggningar, flygplansvärn, baracker, ammunitions- och drivmedelsförråd.

Krigsflygfält 16 var i planeringen avsett som en bakre basering, men kom genom den tyska ockupationen av Norge 9 april 1940 att hamna i främsta linjen.

J 11 från 1. div F 9. © Stiftelsen Krigsflygfält 16
J 11 från 1. div F 9. © Stiftelsen Krigsflygfält 16

VAD HÄNDE SEDAN

När freden äntligen kom 1945 minskade naturligtvis aktiviteterna på och vid fältet, men under hela den sk propellerepoken kom det då och då till användning.

När utvecklingen inom flygvapnet övergick från propeller till ”rea”, lades många av de beredskapstida krigsflygfälten ned medan andra moderniserades och anpassades till nya behov.

Fält 16 Brattforsheden kom dock att finnas kvar i nästan orört skick ända fram till början på 80-talet då vissa delar planterades med skog. Byggnaderna vid fältet hade utnyttjats som mobiliseringsförråd, vilket gjorde att även dessa var kvar i relativt orört skick.

Idag har krigsflygfält 16 återfått sin ursprungliga yta, baracker och ladvärn är restaurerade till ursprungsskick.

"Historien handlar om människor deras strävanden deras längtan deras tro. Vad är nuet utan det förflutna. Att inte ha en historia är som att ha tappat minnet."