Kok- och matsalsbarack byggd 1943. © Stiftelsen Kff 16
Kok- och matsalsbarack byggd 1943. © Stiftelsen Kff 16

kulturreservat

kulturvärden

För att skydda och bevara de idag unika byggnaderna och lämningarna, beslutade
Länsstyrelsen i Värmland 2003 att bilda kulturreservat av f.d. Krigsflygfält 16 Brattforsheden. I beslutsunderlag står bl.a. följande; 
”Syftet med kulturreservatet är att bevara ett värdefullt kulturlandskap som präglats av den militära mobiliseringen under andra världskriget 1939-45. Reservatet skall vårda och skydda materiella lämningar och immateriella värden utifrån ett samlat perspektiv vad gäller byggnadsbestånd, markanvändande av såväl flygfältet som anslutande skogsmark, samt fortlevande traditioner och minnen från beredskapstiden. Den övergripande målbild som eftersträvas för reservatet är en helhetskaraktär som väsentligen överensstämmer med beredskapstiden 1939-45.”

Kulturreservatet omfattar totalt 411,4 hektar.

naturvärden

Verksamheten inom reservatet ska bedrivas, dels med inriktning på de flyg- och militärhistoriska anläggningarna, men också genom att ta tillvara Brattforshedens övriga natur- och kulturtillgångar, för att kulturreservatet skall få en hög attraktionskraft som mötesplats och ha ett rikt utbud av upplevelser.

Metallvingesvärmare. © Länsstyrelsen Värmland
Metallvingesvärmare. © Länsstyrelsen Värmland

FÖRESKRIFTER

Till skydd för kulturreservatets natur- och kulturvärden är det enligt 7 kapitlet 30§ Miljöbalken förbjudet att:
• framföra motorfordon eller rida annat än på upplåtna
vägar
• göra upp eld, tälta, uppställa husvagn eller annat ekipage
för övernattning annat än på särskilt anvisade platser
• skada eller borttaga natur- eller kulturföremål, ytbildning,
marktäcke eller vegetation
• släppa lös hund på flygfältet
- snitsla spår, anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller
liknande.
"Ett kulturreservat bör ha förutsättningar att kunna ge besökare upplevelser som vidgar kunskapen och fördjupar förståelsen av kulturlandskapet och historien."

Kulturreservat - en handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § Miljöbalken.